Telefon: (+45) 23 249 259 – Sikker mail: rene@thustrup-olsen.dk

§85 Støtte

”§ 85 – Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer”

Vi tilbyder socialpædagogisk støtte til voksne eget hjem. Støtten kan afstemmes i forhold til behov og den konkrete funktionsnedsættelse og kan derfor både være understøttende og kompenserende og overtagende. Hensigten er at støtte borgeren i det omfang, at vedkommende bliver så selvstændig som funktionsnedsættelsen tillader det.

I samarbejde med borgeren og sagsbehandler afdækker vi hvilke behov, ressourcer og potentialer borgeren har og ud fra dette identificeres, hvilke kompetencer samt hvilke udviklingsområder støtten skal have fokus på.

Vores støtte tager udgangspunkt i indsatsmål fra sagsbehandler, og støttens omfang ydes efter aftale med sagsbehandler. Der er en forventning om, at borgeren indgår i et aktivt samarbejde med støttekontaktpersoner medhenblik på at opnå indsatsmålene.

 

Men hvad gør vi så . . . .

 

– Relationsarbejde 
Relationsarbejdet er en af grundpillerne i den pædagogiske indsats hos Cognitio. Helt grundlæggende skal relationen være til stede, før det egentlige motivations- og udviklingsarbejde kan ske. Vi er tålmodige, grundige og ydmyge ved hver opgave.

– Motivationsarbejde
Når først relationen er skabt, går selve motivationsarbejdeti gang. Udgangspunktet tager altid afsæt i den kommunale handleplan når vi laver Motivationsarbejdet og bruger Motivationel Interveiwing(MI) når der er misbrug med i billedet.

– CFT
Vores støtte-samtaler tager også udgangspunkt i Compassion-Focused Therapy, som er en ”ny retning” inden for den kognitive adfærdsterapi, og lægger særligt vægt på at fremme menneskers selvmedfølelse og egenomsorg. Metoden kombinerer den kognitive adfærdsterapi med blandt andet mindfulness-meditation og moderne neuropsykologi.

– Kognitive knæbøjninger
For at genopbygge de tabte funktionsevner laver vi de såkaldte Kognitive knæbøjninger – Vi udfordrer rigid tankegang, laver gentagelser og guider til selvopdagelse af blinde vinkler. Samtidig har vi skarpt fokus på at undgå retraumatisering.

– Fællesskabet
Sårbarhed og kriser udløser ofte ensomhed – Derfor bruger vi fællesskabet som metode til at træne sociale færdigheder. Biografture, Fitnesscenter Walk and Talk, svømmehal og restaurantbesøg er blandt fællesaktiviteterne

 – CTI
Critical time intervention-metoden benyttes med fokus på rehabilitering, der er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase. 

CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats.

– Fysisk træning
Hjernen er bygget op af neuroner, og det er forbindelserne mellem dem der skaber vores hukommelse i form af viden og erfaring. Ved tabt eller nedsat funktionsevne er fysisk træning med til at styrke indlæringsevnen og derigennem åbne muligheden for at genvinde meget af det tabte.

 – NADA
National Acupuncture Detoxification Association er en standardiseret øreakupunkturmetode, som består af fem kinesiske ørepunkter. Overordnet set er NADA kendt som en recovery-metode der giver stresslindring samt er et vigtigt fundament i personlig udvikling og håndtering af svære følelser og livskriser.​

– Praktisk støtte
Vi yder praktisk støtte til ALT

“Vi siger hvad vi ser – og følger op på hvad der sker”